Voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacy verklaring ThuistrefferVechtdal.nl

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft als woningzoekende bij ThuistrefferVechtdal.nl, dan gaat u akkoord met de spelregels en inschrijfvoorwaarden. Welke dat zijn leest u hieronder. Met uw inschrijving bevestigt u dat u deze informatie hebt gelezen. Gaat u niet akkoord met de spelregels en inschrijfvoorwaarden? Dan verzoeken wij  u om u niet in te schrijven bij ThuistrefferVechtdal.nl

Als wij de spelregels en inschrijfvoorwaarden tussentijds wijzigen, dan leest u dat in de disclaimer. De nieuwe voorwaarden gelden vanaf het moment dat wij ze plaatsen. Wij hoeven u daarvan niet op de hoogte te brengen.

Inschrijfvoorwaarden

1. De minimale leeftijd voor inschrijving is 18 jaar.

2. Aan woningzoekenden onder de 18 die voldoen aan de gestelde voorwaarden kan ontheffing van deze leeftijdseis worden gegeven. De voorwaarden leest u hier.

3. Een inschrijving bij ThuistrefferVechtdal.nl is gratis. Als u zich inschrijft maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Na de inschrijving ontvangt u via e-mail een inschrijfbevestiging. Daarin staat ook uw inschrijfnummer.   

4. Stichtingen kunnen zich niet inschrijven als woningzoekende, alleen natuurlijke personen.

5. Uw inschrijving is actief als u alle gegevens hebt ingevuld en de akkoordverklaring heeft aangevinkt.

6. U mag één keer ingeschreven staan. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere woningzoekenden. Een inschrijving kan bestaan uit een aanvrager en een medeaanvrager. Desgewenst kunnen inschrijvingen worden samengevoegd of gesplitst, waarbij ieder zijn eigen inschrijfduur behoudt.

7. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct houden van uw gegevens. U kunt dit zelf aanpassen via (‘Mijn Gegevens’). ThuistrefferVechtdal.nl baseert zich bij het selecteren van passend aanbod op de door u ingevulde gegevens. Heeft u gereageerd op een woning en blijkt dat uw gegevens niet correct zijn, dan kan een eventuele woningaanbieding worden ingetrokken. Het is belangrijk dat uw contactgegevens altijd juist zijn. Indien wij voor een woningaanbieding geen contact met u kunnen krijgen, beschouwen wij dit als een weigering. Dit kan ertoe leiden dat uw inschrijving wordt geblokkeerd. Zie hiervoor de spelregels.

8. Raakt u uw gebruikersnaam kwijt, dan kunt u via de website met gebruik van uw emailadres een nieuwe gebruikersnaam opvragen. 

9. Raakt u uw wachtwoord kwijt, dan kunt via de website een nieuw wachtwoord opvragen. 

10. Na de eerste inschrijving staat u voor de periode van een jaar ingeschreven. Om ingeschreven te blijven staan moet u jaarlijks uw inschrijving herbevestigen. Het verlengen van uw inschrijving is gratis. Een maand voordat uw inschrijving afloopt ontvangt u bericht dat het tijd is om te verlengen. Dit bericht wordt per e-mail gestuurd aan het bij ons bekende e-mailadres. Reageert u niet binnen de gestelde termijn, dan ontvangt u nog één keer een herinnering via e-mail en SMS (als wij een 06-nummer van u hebben). Daarna wordt u uitgeschreven als woningzoekende. 

11. Huurt u een woning van Vechtdal Wonen en zegt u de huur op, dan wordt uw inschrijving bij ThuistrefferVechtdal.nl mogelijk aangepast. U heeft dan geen recht meer op eventuele woonduur. Uw inschrijfduur is vanaf dat moment gebasseerd op de datum dat u zich inschreef als woningzoekende bij ThuistrefferVechtdal.nl en niet langer op de ingangsdatum van de huurovereenkomst met Vechtdal Wonen. 

Uw gegevens

Uw inschrijving moet volledig, juist en naar waarheid zijn ingevuld. Het is belangrijk dat uw inschrijfgegevens actueel blijven. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Vergeet daarom niet om deze regelmatig te controleren via (‘Mijn Overzicht’). Als blijkt dat uw inschrijfgegevens niet kloppen, kunnen wij een aanbieding voor een toewijzing van woonruimte intrekken. Om te kunnen reageren op woningaanbod is het vooraf uploaden van de juiste inkomensgegevens verplicht. Doet u dit niet, dan kunt u niet reageren op woningaanbod.

Uw inschrijfgegevens zijn beschikbaar voor ons en de websitebeheerder. Wij gebruiken deze gegevens voor het aanbieden en verhuren van woonruimte. We behandelen uw gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) c.q. de AVG en geven deze nooit door aan derden. We hebben het College Bescherming Persoonsgegevens gemeld dat we persoonsgegevens registeren.     

Beëindiging van uw inschrijving

U kunt zich op ieder gewenst moment zélf uitschrijven als woningzoekende. Daarnaast zijn er nog een aantal aanleidingen waarom wij uw inschrijving (kunnen) beëindigen:

·         Uw inschrijving vervalt op het moment dat u een woning van ons krijgt toegewezen;

·         Als u doelbewust fraudeert met inschrijfgegevens kunnen wij uw inschrijving per direct beëindigen. 

Privacy verklaring

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft als doelstelling zeker te stellen dat in heel Europa persoonsgegevens afdoende worden beschermd. ThuistrefferVechtdal vindt uw privacy heel belangrijk en doet er daarom alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe ThuistrefferVechtdal met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

ThuistrefferVechtdal is volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat ThuistrefferVechtdal beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. ThuistrefferVechtdal is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens passend worden beschermd.

Persoonsgegevens

ThuistrefferVechtdal verwerkt persoonsgegevens, dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over u als identificeerbare natuurlijke persoon. ThuistrefferVechtdal gebruikt onder meer:

Contactgegevens: naam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres (om contact op te kunnen nemen).

Gegevens huishouden: namen gezinsleden, geboortedata, huidige woonsituatie, doelgroep, urgentie, woonwensen (om te bemiddelen naar een passende woning).

Financiële gegevens: inkomen, inkomensverklaringen (om te bemiddelen naar een passende woning en om te kunnen voldoen aan een verplichte inkomenstoets).

Urgentiegegevens: Reden urgentie, geldigheidsduur urgentie, urgentiedoelgroep, urgentiedocumenten (om met voorrang te bemiddelen naar een passende woning).

Woonwensgegevens: Gewenste locatie, huurprijs, woningtype, verdeelmodel (om u op de hoogte te kunnen houden van beschikbaar woningaanbod).

Ben u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?

ThuistrefferVechtdal heeft al de hierboven genoemde gegevens nodig voor uw wens een woning via ThuistrefferVechtdal te vinden. Of in sommige gevallen omdat de wet (Woningwet, Belastingwet) dat van ons eist. Zonder de betreffende persoonsgegevens kan ThuistrefferVechtdal haar taken niet uitvoeren.  Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de bemiddelingsopdracht die u met ons bent aangegaan. Wanneer er verwerking plaatsvindt op andere gronden (bijvoorbeeld aanmelding voor de nieuwsbrief, het meedoen aan een poll), zal er voor deze zaken om uw toestemming hiervoor worden gevraagd.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden (persoons)gegevens tijdens verzending naar of vanaf uw computer of naar onze systemen versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats; is de toegang tot (persoons)gegevens gereglementeerd; zijn de databases waarop uw gegevens worden bewaard niet rechtstreeks via internet toegankelijk en worden zogenaamde penetratietesten uitgevoerd om te kijken of uw gegevens écht veilig zijn.

De persoonsgegevens die ThuistrefferVechtdal verwerkt worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ThuistrefferVechtdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit wil zeggen dat het gros van uw gegevens automatisch verwijderd zal worden twee jaar na uitschrijving bij ThuistrefferVechtdal.

Intern register

ThuistrefferVechtdal houdt een intern register bij van alle persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit register zelf bevat geen persoonsgegevens maar beschrijft puur welke persoonsgegevens allemaal worden verwerkt en wat de bewaartermijnen van deze gegevens zijn.

Uw privacy rechten

U heeft de volgende privacy rechten:

  • recht op inzage in uw persoonsgegevens;

  • het recht op correctie van uw gegevens;

  • het recht van beperking van verwerking van uw persoonsgegevens;

  • het recht van verwijdering van uw persoonsgegevens;

  • het recht van bezwaar (tegen verwerking van uw persoonsgegevens);


    De meeste persoonsgegevens kunt u zelf inzien en wijzigen via het digitale klantportaal. Verwijdering, bezwaar of beperking van het recht persoonsgegevens te gebruiken, komt neer op het uitschrijven als woningzoekende en kan niet via het digitale klantportaal.

    Wanneer u geen klant meer bent bij ThuistrefferVechtdal heeft u geen toegang tot het digitale klantportaal. Wanneer u dan inzage wilt verzoeken wij u persoonlijk contact op te nemen.

U heeft het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder (De Autoriteit Persoonsgegevens).

Samenwerking met verwerkers

ThuistrefferVechtdal is verantwoordelijk voor uw gegevens, maar besteedt een deel van deze verantwoordelijkheid aan andere partijen. Met al deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat zij minimaal even verantwoordelijk met uw gegevens omgaan als ThuistrefferVechtdal dit doet.

Met wie deelt ThuistrefferVechtdal persoonsgegevens en waarvoor?

ThuistrefferVechtdal deelt persoonsgegevens met externe partijen indien dit nodig is om het doel van de inschrijving te realiseren. Deze partijen zijn beperkt tot de bij ThuistrefferVechtdal aangesloten woningcorporatie Vechtdal Wonen. Deze woningcorporatie gebruikt de vastgelegde persoonsgegevens om te komen tot verhuur van een woning en het opstellen van een huurovereenkomst. De aangesloten woningcorporatie kan bij ThuistrefferVechtdal vastgelegde persoonsgegevens inzien en bewerken en worden in dit verband eveneens aangemerkt als gegevensverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Kritisch kijken bij formulieren

ThuistrefferVechtdal verzoekt u zelf heel goed te kijken naar de informatie die u met ons deelt. Kijk vooral goed welke informatie misschien onbedoeld prijs wordt gegeven wanneer u bijvoorbeeld een foto uploadt of een opmerkingenveld invult. Vooral op foto’s is vaak meer te zien dan nodig. Vul ook geen telefoonnummer of andere persoonsgegevens in een veld bestemt voor opmerkingen in. ThuistrefferVechtdal zal persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel niet verder verwerken.

Aanpassing privacy voorwaarden

ThuistrefferVechtdal behoudt zich het recht voor om de inschrijf- en privacy voorwaarden tussentijds aan te passen. Bekendmaking van deze voorwaarden verloopt via de website en het digitale klantportaal.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop ThuistrefferVechtdal persoonsgegevens verwerkt dan kun u contact opnemen met Vechtdal Wonen. 

Cookie beleid

De website ThuistrefferVechtdal.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Zij zorgen ervoor, dat de website goed kan functioneren en dat wij kunnen achterhalen hoe we de website verder klantvriendelijker kunnen maken. Er worden verschillende soorten cookies gebruikt. De website maakt geen gebruik van cookies voor advertenties.

Functionele cookies

Cookies die de website beter laten werken. Zo wordt bijvoorbeeld bijgehouden als u bent ingelogd, zodat u niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen.

Analytische cookies

Cookies die anonieme informatie verzamelen over hoe u als bezoeker gebruik maakt van onze site. Het doel is om de website te verbeteren en af te stemmen op de behoefte van de bezoekers.

Social media

De website bevat knoppen om bepaalde informatie zoals een woningpublicatie te delen via social media. Indien u hiervan gebruik maakt, dan wordt hiervoor een social media cookie gebruikt om deze functionaliteit te laten werken.